Financijsko savjetovanje

Naše usluge

Escont Partners je kompanija specijalizirana za pružanje kvalitetnih i prilagođenih usluga poslovnog savjetovanja koje uključuju:

 1. Upravljanje likvidnošću / ročnom strukturom pasive

 2. Vođenje procesa poslovnog planiranja od same izrade poslovnog plana do praćenja realizacije, te, po potrebi, reviziju plana na kvartalnoj bazi

 3. Upravljanje troškovima, ljudskim resursima, te optimizaciju poslovnih procesa s ciljem ostvarivanja ušteda za klijente

 4. Usmjeravanje pri uspostavi funkcionalne organizacijske strukture, kreiranje korporativne kulture koja će pratiti viziju i misiju kompanije, te biti usklađena s ciljevima kompanije klijenta

Kako izgleda proces rada?

Naši klijenti su perspektivne kompanije, koje žele upravljati likvidnošću na način da u svakom trenutku imaju sve potrebne informacije o budućim novčanim tokovima, te na taj način osiguraju neometano poslovanje, pravovremeno izvršavanje svih svojih obveza te sredstva za potencijalnu ekspanziju. Kako bi im to omogućili, Escont Partners je razvio sustav koji uključuje:

 1. Detaljnu analizu postojećeg stanja

 2. Prijedlog optimizacije procesa upravljanja novčanim tokovima

 3. Izradu sustava za praćenje i upravljanje novčanim tokovima

 4. Planiranje i praćenje novčanih tokova te pravovremeno alarmiranje u slučaju velikih odstupanja u priljevima i odljevima koji utječu na likvidnost

 5. Savjetovanje pri rješavanju budućih problema s likvidnošću

 6. Unaprjeđenje dugoročne likvidnosti društva

 7. Optimizaciju poslovnih procesa

Optimizacija poslovnih procesa

Usluge optimizacije poslovnih procesa su „custom made“ rješenja/paketi, izrađeni sukladno individualnim potrebama svakog klijenta, a koja mogu pridonijeti optimizaciji onih dijelova poslovanja u kojima postoji prostor za unaprjeđenje. Usluge koje nudimo su sljedeće:

Što Vi dobivate?

Implementacija našeg sustava uključuje izradu 3-godišnjeg poslovnog plana, razrađenog po danima za period 1-3 mjeseca ovisno o individualnim potrebama klijenta, zatim po mjesecima za period do godine dana, te po godinama za preostale 2 godine.

Nakon implementacije našeg sustava, biti ćete u mogućnosti, u svakom trenutku, znati točno s koliko novaca raspolažete na dnevnoj bazi, koliko novaca će vam nedostajati u određenom trenutku te ćete preventivno moći djelovati i izbjeći situacije koje potencijalno mogu ugroziti poslovanje. Escont Partners će Vam biti podrška na tom putu, kako u identificiranju problema, tako i u iznalaženju rješenja i dugoročnoj stabilizaciji strukture bilance.

Što uključuje optimizacija poslovnih procesa?

Usluge optimizacije poslovnih procesa su „custom made“ rješenja/paketi, izrađeni sukladno individualnim potrebama svakog klijenta, a koja mogu pridonijeti optimizaciji onih dijelova poslovanja u kojima postoji prostor za unaprjeđenje. Usluge koje nudimo su sljedeće:

Detaljna analiza operativnih troškova i prijedlog ušteda ostvarivih u kratkom (QuickWin) i dugom roku (značajniji utjecaj na rezultat kompanije klijenta)

AVA (Activity Value Analysis) evaluacija učinkovitosti resursa (vremena i zaposlenika) potrebnih za izvršavanje određenih aktivnosti i zadataka u sklopu svakog pojedinačnog procesa, te prijedlog rješenja ovisno o rezultatima analize

Prijedlog inicijativa unaprjeđenja poslovnih procesa, koje za rezultat mogu imati optimizaciju vremena ili unaprjeđenje kvalitete isporučenog posla

Oblikovanje organizacijske strukture koja će pratiti potrebe poslovanja

Izgradnja / promjena korporativne kulture, koja će kontinuirano povećavati angažiranost i efikasnost zaposlenika, te dugoročno imati pozitivan utjecaj na profitabilnost poslovanja

ESCONT PARTNERS d.o.o.

Roberta F. Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 30055216884

Kontakt:
info@escontpartners.hr